urbaneco.pl
 

kontakt

 

Naszą ofertę w zakresie kompleksowego doradztwa oraz projektowania urabnistycznego kierujemy do instytucji publicznych, a także klientów indywidualnych.

Oferujemy Państwu opracowanie następujacych dokumentów:

projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego,

prognozy oddziaływania na środowisko,

podstawowe opracowania ekofizjograficzne,

prognozy skutków finansowych,

wnioski dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

ekspertyzy w zakresie prawa miejscowego,

analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miasta sporządzane za pomocą narzędzi komputerowych opartych na systemie GIS,

analizy aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzane za pomocą narzędzi komputerowych opartych na systemie GIS,

analizy ruchu komunikacyjnego,

projekty podziału na działki budowlane,

koncepcje zagospodarowanie przestrzeni 2D i 3D,

wizualizacje obiektów 3D,

ocena możliwości inwestycyjnych dla nieruchomości,

przygotowanie wniosków, wystąpienie i otrzymanie warunków technicznych przyłączenia inwestycji do sieci mediów,

podkładów mapowych w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji technicznej dla całości inwestycji,

koncepcji urbanistyczno-architektonicznej niezbędnej jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,

przygotowanie wniosków, wystąpienie i otrzymanie warunków zabudowy lub wyrysu i wypisu z obowiazujacego planu miejscowego,

wykonanie badań podłoża gruntowego.

Nasz zespół tworzą doświadczeni urbaniści, a także specjaliści z dziedzin około urbanistycznych. Gwarantujemy Państwu terminowość i wysoką jakość oferowanych usług.